Agenda ledenvergadering SV Dalfsen woensdag 29 november 2023

Komende woensdag (29 november 2023) vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van SV Dalfsen. De kantine op Sportpark Gerner is vanaf 19.00 uur geopend, de vergadering start stipt om 20.00 uur. De volgende agendapunten worden besproken:

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 23 november 2022
 4. FC Dalfsen door Wim Hulleman
 5. Jaarverslag 2022-2023
 6. Financieel verslag
  • Jaarcijfers voetbal en kantine
 1. Verslag kascommissie (Erik Koedijk en/of Patrick Kroes)
 2. Benoeming nieuwe kascommissie
  • Erik Koedijk (2e jaar)
  • Patrick Kroes (1e Jaar)
  • Er is ruimte voor één aspirant lid voor de kascommissie, kandidaten kunnen zich voorafgaande aan de vergadering bij het bestuur aanmelden.
  • Voorstel van verlening tot decharge
 1. Begroting 2023-2024 voetbal en kantine
  • Update energiemaatregelen (LED, energiecontract, verduurzaming Sportpark Gerner)
  • Voorstel tot contributieverhoging jeugdleden (gezamenlijk voorstel met ASC’62)
  • Voorstel tot verhoging bijdrage tenueplan (jeugd en senioren)
  • Voorstel tot afschaffen van het ‘eigen’ alcoholgebruik in de kleedkamers
  • Update opzet kerstbomengroep
 1. Pauze
 2. Update ontwikkelingen kantine SV Dalfsen door Hugo Endeman
 3. Stand van zaken toekomst van de voetbalsport in Dalfsen
  • Sinds de laatste ledenvergadering zijn er diverse ontwikkelingen geweest met betrekking tot de toekomst van de voetbalsport in Dalfsen. Het bestuur zal een korte update geven van de ontwikkelingen en de vervolgstappen.
 1. Bestuursverkiezing
  • Voorzitter vacant, wordt ad interim ingevuld door Dirk Mosterman
  • Bestuurslid Algemene Zaken vacant (was Anne Feijen)
  • Bestuurslid Onderhoud en Beheer, Pascal Maats is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een periode van maximaal 2 jaar
  • Bestuurslid PR en Communicatie, Steve Oosterkamp is aftredend en niet herkiesbaar
  • Voorgesteld wordt om een bestuurslid Kantine Zaken te benoemen, voor deze functie heeft Hugo Endeman zich verkiesbaar gesteld voor een periode van maximaal 2 jaar
  • Kandidaten en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de financiële stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine en kunnen worden ingezien.

Volg SV Dalfsen op social media: