Eerste onderzoeksfase samenvoeging jeugdafdelingen afgerond

De eerste fase van het onderzoek naar een mogelijke samenvoeging van de jeugdafdelingen van ASC’62 en SV Dalfsen is afgerond. Woensdag 12 april presenteerde de werkgroep de resultaten aan de besturen van beide verenigingen. Belangrijkste conclusie is dat vanuit financieel perspectief geen belemmeringen zijn voor een verdere uitwerking van de samenwerking.

In het najaar van 2016 is in ledenvergaderingen van zowel ASC’62 als SV Dalfsen door de besturen aangegeven dat, met het oog op een aantal (te verwachten) ontwikkelingen, een onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de beide Dalfser voetbalverenigingen noodzakelijk is. Begin dit jaar gaven de besturen van ASC’62 en SV Dalfsen opdracht aan een werkgroep om de financiële impact te onderzoeken van een volledige samenvoeging van de jeugdafdelingen. Deze fase van dit onderzoek is afgerond en gepresenteerd aan beide besturen. De werkgroep bestaat uit Henk Harink en Gert Pruim namens ASC’62 en Alfred Beumer, Ronald Booijink en Marc Kool namens SV Dalfsen.

Doel samenwerking
Het belangrijkste doel van de samenwerking is om een optimale voetbalbeleving voor de Dalfser jeugd te bieden, waarbij ieder lid zich zowel in sportief als sociaal opzicht in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Daarbij is het van essentieel belang dat ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Uit het onderzoek van de genoemde werkgroep blijkt dat in de periode vanaf 2009 in de kernen en buitengebieden van Dalfsen, Ankum en Oudleusen sprake is van veel lagere geboortecijfers (20% lager ten opzichte van 10 jaar eerder). De verwachting is dat het aantal jeugdleden de komende 10 tot 20 jaar beduidend lager zal liggen. Daarbij is er een landelijke trend dat relatief minder jongens gaan voetballen (binnen Dalfsen is dat nu circa 50%).

Met een samenvoeging van beide jeugdafdelingen wordt onder meer ingespeeld op deze ontwikkelingen en kan ieder lid op zijn of haar eigen niveau spelen. Met meer teams per leeftijdscategorie worden de onderlinge verschillen op het trainingsveld en in een wedstrijd kleiner. Een evaluatie van de huidige samenwerking met de O19-jeugd (A-junioren) laat dat ook zien. Met een hoger spelplezier zal de in- en uitstroom van leden positief worden beïnvloed. Daarmee wordt het jeugdvoetbal (binnen het samenwerkingsverband) in alle opzichten sterker; voetbaltechnisch, als vereniging, maar ook vanuit financieel perspectief. De verwachte verdere daling van het aantal leden maakt dat met minder leden meer (vaste) kosten moeten worden opgevangen. Hoe meer leden, hoe minder kosten per lid. Tevens biedt de samenwerking ook betere mogelijkheden om, indien daar behoefte aan is, andere vormen van voetbalsport aan te bieden. Kortom: met een samenwerking bouwen ASC’62 en SV Dalfsen aan een toekomstbestendige jeugdafdeling.

Opzet samenwerking
Op basis van de regelgeving van de KNVB zal er, met het oog op het te bereiken doel, moeten worden gekozen worden voor een volledige samenwerking tussen de jeugdafdelingen in alle leeftijdscategorieën en voor zowel jongens als meisjes. Hieraan zijn een aantal ‘spelregels’ verbonden, zoals het hebben van een eigen bestuur voor de samenwerkingsvorm. De leden blijven lid en betalen contributie aan één van de huidige twee ‘moederverenigingen’. Op dit moment is er sprake van circa 600 jeugdleden, waarvan er 400 bij ASC (inclusief 100 meisjes) en 200 bij SV Dalfsen (inclusief 10 meisjes) voetballen.

Financiële analyse
In deze eerste fase is de huidige financiële situatie in beeld gebracht van beide jeugdafdelingen en de financiële impact van een mogelijke samenwerking onderzocht op de ‘moederverenigingen’. De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de bestaande inkomende en uitgaande geldstromen en is tot de conclusie gekomen dat, met de heldere doelstelling voor de samenwerking voorop, er vanuit financieel perspectief geen belemmeringen zijn voor een verdere uitwerking van de samenwerking. De samenvoeging kan, als neveneffect, enkele financiële voordelen opleveren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meer sponsoring en het delen van vaste kosten. De mate waarin, wordt in belangrijke mate bepaald door nog te maken beleidskeuzes, zoals voetbaltechnisch afspraken en keuzes op het gebied van sponsoring en financieel beheer. Mede op basis van ervaringen bij bestaande samenwerkingen in de regio zijn er voorstellen gedaan over verdere uitwerking van deze afspraken en verdere vervolgstappen.

Hoe verder
De volgende stap is dat de voorzitters en secretarissen van SV Dalfsen en ASC’62 met elkaar afspraken maken. Zij gaan in kaart brengen welke werkgroepen nodig zijn in het verdere proces. Daarbij maken zij onder andere gebruik van input vanuit de KNVB. Ook wordt gebruik gemaakt van ervaringen van omliggende verenigingen. OZC en OVC’21 in Ommen starten vanaf het seizoen 2017/2018 met een volledig gecombineerde jeugdafdeling en hebben dus recente ervaring met een dergelijk proces.

Wat betreft de eerste fase zijn de besturen blij met het advies. SV Dalfsen en ASC’62 bedanken de werkgroep voor het verrichte onderzoek en zetten op korte termijn de volgende stap in dit noodzakelijke en tegelijk uitdagende proces. Het streven blijft om via een zorgvuldig proces, inclusief duidelijke communicatie over te nemen stappen en uiteindelijke besluitvorming in ledenvergaderingen, in het seizoen 2018/2019 te starten met een gezamenlijke jeugdafdeling. Verder nieuws volgt.

Heb jij vragen en/of opmerkingen over het onderzoek naar totstandkoming van een gezamenlijke jeugdvoetbalafdeling in Dalfsen? Neem dan contact op met bestuursleden voetbalzaken:
André Ekkelenkamp (ASC’62) –  voetbalzaken@asc62.nl
Wim van der Vegt (SV Dalfsen) – tcsenioren@svdalfsen.nl

Volg SV Dalfsen op social media: