REMINDER | Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van SV Dalfsen nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 november in de kantine op Sportpark Gerner. De hoop is dat de leden in grote getale gehoor geven aan deze oproep, want er staat een aantal interessante punten op de agenda. Eén daarvan is de voorgenomen samenwerking met de jeugdafdeling van ASC’62.

Vanaf 19:15
Inloop in kantine SV Dalfsen;

19:30
Start bijeenkomst toelichting en vragen over samenwerking Jeugd in kantine SV Dalfsen. Voor leden en belanghebbenden van zowel ASC ’62 als SV Dalfsen;

Na afloop
Leden naar eigen kantine/clubgebouw, tijd voor koffie;

20:30
Start Algemene Ledenvergaderingen bij zowel SV Dalfsen als ASC’62.

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Dalfsen:
1. Opening
2. Verkiezing samenvoeging jeugd ASC / SVD
Pauze + uitkomst verkiezing samenvoeging jeugd
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 29-11-2016
5. Jaarverslag
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
– Hans Bakema (3e jaar)
– Alexander Habers (2e jaar)
– Jos Meulhof (1e jaar)
9. Begroting seizoen 2017/2018
10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Bosch
– Aftredend en niet herkiesbaar: Janny Grolleman
– Aftredend en niet herkiesbaar: Lex Bol
– Stellen zich verkiesbaar: Martijn Huizing en Alex Borger stellen zich beschikbaar om de taken van Jan Bosch (beheer en onderhoud) over te nemen. Hiervan stelt Martijn Huizing zich kandidaat als bestuurslid. Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.
11. Pauze
12. Voetbalzaken
13. Rondvraag
14. Sluiting

Jaarverslag SV Dalfsen 2016-2017

Volg SV Dalfsen op social media: