BELANGRIJK: 29 november ledenvergadering SV Dalfsen

Het bestuur van SV Dalfsen nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 29 november, om 20.00 uur in de kantine op Sportpark Gerner. De hoop is dat de leden in grote getale gehoor geven aan deze oproep, want er staat een aantal interessante punten op de agenda. Naast de algemene onderdelen, wil het bestuur een aantal bijzondere agendapunten doornemen.

Bestuursverkiezing
Maar liefst drie bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar, exclusief de functie van voorzitter, die al langere tijd vacant is. Ook de functies van Erik Kampman (penningmeester), Wim Duteweerd (secretaris) en Robert Haarman (algemeen lid) komen beschikbaar. Heb jij interesse in een van de functies? Meld je dan aan voor aanvang van de ledenvergadering of neem voor meer informatie alvast contact op met Wim van der Vegt via tcsenioren@svdalfsen.nl.

75-jarig jubileum
Op 1 september 2017 bestaat SV Dalfsen 75 jaar. Door een speciale jubileumcommissie is de afgelopen maanden een fraai programma samengesteld, om het jubileum op een waardige wijze te vieren. Tijdens de vergadering wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Beachveld
Door een kleine commissie wordt momenteel, in samenwerking met de Gemeente Dalfsen en drie andere verenigingen uit Dalfsen, de aanleg van een multifunctioneel beachveld voorbereid. Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken toegelicht, met details als ligging, planning en gebruiksmogelijkheden.

Jeugdcombinatie ASC’62 / SV Dalfsen
Onlangs hebben ASC’62 en SV Dalfsen in gezamenlijke vergaderingen gesproken over de toekomst van de beide Dalfser voetbalverenigingen. Op dit moment wordt er op diverse fronten intensief samengewerkt. Denk aan de combi O19-junioren en de combi JO13-3. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat deze samenwerking van beide kanten goed bevalt en veel pluspunten kent. Op basis van deze ervaringen is vervolgens gekeken naar de nabije toekomst en dan met name op het gebied van verdere samenwerking bij de jeugdteams.

Beide verenigingen spreken de intentie uit om deze samenwerking nader te onderzoeken. Nagegaan zal worden of het organisatorisch en financieel haalbaar is om de jeugdafdelingen samen te voegen. De vorm waarin en de wijze waarop, is onderdeel van dit onderzoek. Als ‘stip op de horizon’ is 1 september 2018 genoemd, de datum waarop de huidige samenwerking bij de Combi O19-junioren afloopt. Tijdens de ledenvergadering wordt bovenstaand voornemen toegelicht. Alle leden van SV Dalfsen, en met name ook de (ouders van) jeugdleden worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur van SV Dalfsen is benieuwd naar jullie mening en zien dit als input voor het nog uit te voeren onderzoek.

Al met al zijn er veel interessante onderwerpen te bespreken. SV Dalfsen hoopt de leden in grote getale te verwelkomen op deze ‘Champions League-vrije’ avond. Het belooft een historische avond te worden.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 24-11-15
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie:
– Erik Busscher (derde jaar)
– Hans Bakema (tweede jaar)
– Alex Habers (eerste jaar)
8. Voorstel tot verlening van decharge
9. Begroting seizoen 2016/2017
10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Kampman
– Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Duteweerd
– Aftredend en niet herkiesbaar: Robert Haarman
– Aftredend en herkiesbaar: Dirk Mosterman
Stellen zich verkiesbaar: Gerriët Schutte en Jannie Grolleman (combi-secretaris). Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.
11. Pauze
12. Invoering ambulante spelerspas
13. Korting contributie spelers die bij ASC’62 en SVD in verschillende competities spelen.
14. 75-jarig jubileum
15. Ontwikkelingen multifunctioneel beachveld
16. Voetbalzaken
17. Jeugdcombinatie ASC’62 / SV Dalfsen
18. Rondvraag
19. Sluiting

Jaarverslag 2015-2016