BELANGRIJK: 22 november ledenvergadering SV Dalfsen

Het bestuur van SV Dalfsen nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 november in de kantine op Sportpark Gerner. De hoop is dat de leden in grote getale gehoor geven aan deze oproep, want er staat een aantal interessante punten op de agenda. Naast de algemene onderdelen, wil het bestuur een aantal bijzondere agendapunten doornemen.

Let op: De ledenvergadering start om 20.30 uur. Voorafgaand, om 19.30 uur, vindt in de kantine van SV Dalfsen een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaats over de plannen met betrekking tot de jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62. Vervolgens wordt in beide ledenvergaderingen afzonderlijk gestemd.

Jeugdcombinatie ASC’62 / SV Dalfsen
Tijdens de ledenvergaderingen van ASC’62 en SV Dalfsen in het najaar van 2016, hebben de leden van beide verenigingen ingestemd met het plan om verdere samenwerking bij de jeugdteams te onderzoeken. In de afgelopen maanden hebben de gevormde stuurgroep en de verschillende werkgroepen deze plannen in opdracht van de beide besturen verder uitgewerkt. Inmiddels is gebleken dat er op financieel en organisatorisch vlak geen belemmeringen zijn om beide jeugdafdelingen met ingang van het seizoen 2018/2019 samen te laten voetballen.

Op woensdag 22 november 2017 leggen SV Dalfsen en ASC’62, ieder afzonderlijk, het voorstel om te komen tot een gezamenlijke jeugdafdeling voor aan de eigen leden. Voorafgaand aan de stemmingsronde vindt een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaats in de kantine van SV Dalfsen.

Op verzoek van de besturen zal de stuurgroep nogmaals de aanleiding, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot het samengaan van de jeugdafdelingen nader toelichten. Vervolgens vindt een stemming plaats in zowel de kantine van SV Dalfsen als het clubgebouw van ASC’62. Indien aan beide kanten van het fietspad een meerderheid instemt met de plannen, kunnen de noodzakelijke verdere stappen om te komen tot een gezamenlijke jeugdafdeling worden doorgezet. De besturen zullen eind januari/begin februari dan besluiten of aan alle voorwaarden van een succesvolle start kan worden voldaan.

In de week voorafgaand aan de ledenvergaderingen zal ook nog een nieuwsbrief met de belangrijkste informatie worden uitgebracht.

Bestuursverkiezing
Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar, exclusief de functie van voorzitter, die al langere tijd vacant is. Ook de functies van Jan Bosch (beheer en onderhoud) en Janny Grolleman (algemene zaken) komen beschikbaar. Heb jij interesse in een van de functies? Meld je dan aan voor aanvang van de ledenvergadering of neem voor meer informatie alvast contact op met Wim van der Vegt via tcsenioren@svdalfsen.nl.

Al met al zijn er veel interessante onderwerpen te bespreken. SV Dalfsen hoopt de leden in grote getale te verwelkomen op deze avond.

1. Opening
2. Verkiezing samenvoeging jeugd ASC / SVD
Pauze + uitkomst verkiezing samenvoeging jeugd
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 29-11-2016
5. Jaarverslag
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
– Hans Bakema (3e jaar)
– Alexander Habers (2e jaar)
– Jos Meulhof (1e jaar)
9. Begroting seizoen 2017/2018
10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Bosch
– Aftredend en niet herkiesbaar: Janny Grolleman
– Aftredend en niet herkiesbaar: Lex Bol
– Stellen zich verkiesbaar: Martijn Huizing en Alex Borger stellen zich beschikbaar om de taken van Jan Bosch (beheer en onderhoud) over te nemen. Hiervan stelt Martijn Huizing zich kandidaat als bestuurslid. Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.
11. Pauze
12. Voetbalzaken
13. Rondvraag
14. Sluiting

Woensdag 22 november
19.15 uur: Koffie staat klaar
19.30 uur: Gezamenlijke informatiebijeenkomst samenvoeging jeugd
20.30 uur: Afzonderlijke start reguliere ledenvergaderingen SV Dalfsen en ASC’62

Volg SV Dalfsen op social media: